Autor(en)
Fukuda, Keiichi; Date, Hiroshi; Doi, Shozaburo; Fukumoto, Yoshihiro; Fukushima, Norihide; Hatano, Masaru; Ito, Hiroshi; Kuwana, Masataka; Matsubara, Hiromi; Momomura, Shin-ichi; Nishimura, Masaharu; Ogino, Hitoshi; Satoh, Toru; Shimokawa, Hiroaki; Yamauchi-Takihara, Keiko; Tatsumi, Koichiro; Ishibashi-Ueda, Hatsue; Yamada, Norikazu; Yoshida, Shunji; Abe, Kohtaro; Ogawa, Aiko; Ogo, Takeshi; Kasai, Takatoshi; Kataoka, Masaharu; Kawakami, Takashi; Kogaki, Shigetoyo; Nakamura, Mashio; Nakayama, Tomotaka; Nishizaki, Mari; Sugimura, Koichiro; Tanabe, Nobuhiro; Tsujino, Ichizo; Yao, Atsushi; Akasaka, Takashi; Ando, Motomi; Kimura, Takeshi; Kuriyama, Takayuki; Nakanishi, Norifumi; Nakanishi, Toshio; Tsutsui, Hiroyuki; on behalf of the Japanese Circulation Society and the Japanese Pulmonary Circulation and Pulmonary Hypertension Society Joint Working Group
Titel
Guidelines for the Treatment of Pulmonary Hypertension (JCS 2017/JPCPHS 2017)
Teil von
  • Circulation Journal, 2019/03/25, Vol.83(4), pp.842-945
Ort / Verlag
TOYKO: The Japanese Circulation Society
Links zum Volltext
Quelle
Web of Science
Format
Sprache(n)
Englisch
Identifikator(en)
ISSN: 1346-9843
ISSN: 1347-4820
DOI: 10.1253/circj.CJ-66-0158

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft