Autor(en)
Pupavac, Drago; Knežević, Josip
Titel
Analiza izvanrednih događaja u željezničkom prometu
Teil von
  • Sigurnost, 2021-07-05, Vol.63 (2), p.155-164
Ort / Verlag
Zagreb: Institute of Safety and Research Development (Zavod Za Instrazivanje i Razvoj Sigurnosti)
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen
Predmet istraživanja od značaja za ovaj rad jesu izvanredni događaji u željezničkom prometu. Posljedice izvanrednih događaja mogu biti smrt, teška tjelesna ozljeda, lakša tjelesna ozljeda, materijalna šteta, šteta nastala na okolišu i poremećaji u prometu. Cilj ovoga rada jest istražiti povezanost između obujma proizvodnje željezničkih usluga, broja zaposlenih izvršnih radnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa i broja izvanrednih događaja u željezničkom prometu i njihovih posljedica. Svrha rada jest pridonijeti boljem poznavanju nastanka izvanrednih događaja kako bi se cjelovito i efikasno pristupilo upravljanju sigurnosti u željezničkom prometu. Da bi se pronašli odgovori na postavljena istraživačka pitanja, korištene su znanstvene metode deskriptivne statistike i statistička metoda korelacijske analize. Rezultati istraživanja temelje se na sekundarnim izvorima podataka. Glavni nalaz ovoga rada upućuje na zaključak o postojanju jake i negativne veze između obujma proizvodnje željezničkih usluga, broja zaposlenih izvršnih radnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa u sustavu Hrvatskih željeznica i broja izvanrednih događaja u željezničkom prometu. The subject of this research are extraordinary events in railway traffic. Consequences of extraordinary events can be death, serious injury, minor injury, material damage, environmental damage, and traffic disturbances. The aim of this paper is to explore the relationship between the volume of production of railway services, the number of executive railway workers and the number of extraordinary events in railway traffic and their consequences. The purpose of this paper is to contribute to a better understanding of the occurrence of extraordinary events in order to comprehensively and effectively approach the management of railway safety. Scientific methods of descriptive statistics and statistical method of correlation analysis were used to find answers to the research questions. The research results are based on secondary data sources. The main finding of this paper indicates that there is a strong negative relationship between the volume of production of railway services and the number of executive railway workers with the number of extraordinary events in railway traffic.

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft