Autor(en)
Možnik, Marijo; Milošević, Milan; Možnik, Marija
Titel
Profesionalno izgaranje i tjelesna aktivnost odgojiteljica u Dječjem vrtiću Jarun
Teil von
  • Sigurnost, 2021-04-12, Vol.63 (1), p.37-45
Ort / Verlag
Zagreb: Institute of Safety and Research Development (Zavod Za Instrazivanje i Razvoj Sigurnosti)
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen
Današnja istraživanja koja se bave stresom odgojitelja na radnom mjestu su rjeđa u odnosu na istraživanja koja uključuju stres učitelja i nastavnika. Odgojitelji u dječjem vrtiću su u stalnom kontaktu s djecom i rade iznimno odgovoran posao. Stoga je ovo istraživanje opravdano u cilju utvrđivanja intenziteta izgaranja i razine tjelesne aktivnosti te prevencije pojava negativnih reakcija. Cilj rada je tvrditi razinu tjelesne aktivnosti, intenzitet izgaranja na poslu, ukupnu razinu stresa na poslu te razinu zadovoljstva životom odgojiteljica zaposlenih u Dječjem vrtiću Jarun te ispitati povezanost navedenih varijabli. U ispitivanju je sudjelovalo 80 odgojiteljica predškolske djece u dobi od 23 do 61 godine. Uzorak je obuhvatio 95 % odgojiteljica zaposlenih u Dječjem vrtiću Jarun, drugom po veličini vrtiću u Gradu Zagrebu. Istraživanje je provedeno putem pet upitnika s ukupno 76 pitanja: Sociodemografski upitnik, Upitnik intenziteta sagorijevanja na poslu, Skala procjene stresnosti posla odgojitelja, Međunarodni upitnik o tjelesnoj aktivnosti i Skala procjene zadovoljstva životom. Statistička obrada prikazana je putem osnovnih deskriptivnih pokazatelja (uključujući Kolmogorov-Smirnovljev test normaliteta distribucije i Box and Whisker dijagram) te distribucije uzorka po referentnim intervalima pojedinih mjernih instrumenata. Povezanost između glavnih varijabli testirana je serijom linearnih bivarijatnih regresijskih analiza. Istraživanje je pokazalo da odgojiteljice zaposlene u Dječjem vrtiću Jarun imaju visoku razinu tjelesne aktivnosti, svoj posao ukupno doživljavaju umjereno stresnim, imaju mali intenzitet izgaranja na poslu te su u prosjeku malo zadovoljne životom. Odgojiteljice s ukupno višom razinom stresa na poslu imaju viši intenzitet izgaranja na poslu te su nezadovoljnije životom. Rezultati daju smjernice za preventivne mjere u redukciji profesionalnog stresa i edukaciju odgojiteljica usmjerenu na poticanje i održavanje njihove tjelesne aktivnosti na razini koja im pozitivno utječe na zdravlje. Current research dealing with the stress of kindergarten teachers in the workplace is less common than research that focuses on the stress of school teachers and professors. Kindergarten teachers are in constant contact with children and execute work of high responsibility, so this research is justified in attempting to determine the intensity of burnout and the level of physical activity, as well as to prevent any negative events. The study helped to determine the level of physical activity, the intensity of burnout at work, the total level of stress at work, and the level of life satisfaction of the teachers employed at Jarun Kindergarten. We also examined the correlation among the above variables. The sample consisted of 80 female kindergarten teachers, aged 23-61, i.e. 95% of all teachers employed at Jarun Kindergarten, the second largest kindergarten in the city of Zagreb. The survey was conducted using five questionnaires with a total of 76 questions: Sociodemographic Questionnaire, Burnout Intensity at Work Questionnaire, Educator Job Stress Assessment Scale, International Physical Activity Questionnaire and Satisfaction with Life Scale. Statistical processing is presented through basic descriptive indicators (including the Kolmogorov-Smirnov Distribution Normality Test and Box and Whisker Diagram) and through the distribution of the sample by reference intervals of individual measuring instruments. The correlation between the main variables was tested using a series of linear bivariate regression analyses. The results show that the teachers employed at Jarun Kindergarten have a high level of physical activity, generally find their work moderately stressful, claim a low intensity of burnout at work, and are on average somewhat satisfied with life. Those with a higher total level of stress at work experience a higher intensity of burnout at work and are more dissatisfied with life. The results provide guidance for preventive measures in reducing occupational stress and educating teachers how to build up their physical activity and maintain it at a level that will have a positive effect on their health.

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft