Autor(en)
Mihaljević, Jasminka; Gašo, Gordana; Siber, Ljiljana
Titel
Nabavna politika i izgradnja knjižničnih zbirki u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Teil von
  • Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2021-01-29, Vol.63 (1-2), p.131-159
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen
Cilj. Rad prikazuje stanje i promjene u nabavnoj politici kao važnoj fazi u procesu izgradnje zbirki u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temeljom longitudinalnog istraživanja provedenog tijekom ožujka 2015. i ožujka 2019. godine. Istraživanje ima za cilj utvrditi na koji se način provodi nabava prema vrsti građe i obliku nabave, ima li značajnijih promjena u izgradnji knjižničnih zbirki u promatranom razdoblju te postoje li pisani dokumenti fakulteta i knjižnice kojima je uređena izgradnja knjižničnih zbirki, na koji se način provodi kontinuirana i sustavna nabavna politika i koliko matična ustanova unutar koje djeluju knjižnice na Sveučilištu u Osijeku utječe na donošenje odluka u upravljanju zbirkama i koji je najbolji način njihova rješavanja. Metodologija. Istraživanje je provedeno uz pomoć kvantitativnih i kvalitativnih metoda. Kvantitativni podatci dobiveni su online anketnim upitnikom koji je sudionicima istraživanja bio dostupan putem poveznice proslijeđene elektroničkom poštom. Sudionici istraživanja voditelji su visokoškolskih knjižnica pri fakultetima, akademijama i odjelima, sastavnicama Sveučilišta u Osijeku. U istraživanju 2015. godine sudjelovalo je 13, a u istraživanju 2019. godine 15 ispitanika. Kvalitativni podatci dobiveni su polustrukturiranim intervjuom provedenim tijekom listopada 2020. godine. U intervjuu je sudjelovalo 5 voditelja visokoškolskih knjižnica i 1 djelatnik Službe nabave Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Rezultati. Rezultati upitnika upotrijebljeni su za raspravu na zajedničkom sastanku voditelja visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Osijeku o koristima istraživanja u pogledu mogućnosti za postavljanje matrice ili okvira za pisanu politiku nabave kao faze u procesu izgradnje zbirki u visokoškolskim knjižnicama. Na temelju analize provedenog istraživanja konkretizirani su zaključci koji upućuju na mogućnosti izgradnje kvalitetnijih knjižničnih zbirki na lokalnoj i na nacionalnoj razini kroz zajedničku suradnju. Originalnost/vrijednost. Doprinos je rada u mogućnosti postavljanja kriterija koji mogu poslužiti kao temelj za organizaciju i nabavu knjižničnih zbirki u svim visokoškolskim knjižnicama, uz uvažavanje različitosti među pojedinim fakultetima, kao i mogućih rješenja politike koordinirane nabave matičnog Sveučilišta. Goal / Purpose. The paper aims to present the state and changes in the acquisition policy and building of library collections in the higher education institutions libraries of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek based on a longitudinal research conducted in March 2015 and in March 2019.The research aims to determine the way the acquisitions are carried out according to the type of library material and the form of acquisition, point to the changes that have taken place in organizing library collections in the observed period and explore whether there are written guidelines of the faculties and libraries regulating the acquisition and building of library collections, as well as the level of influence of the particular university unit in which the libraries of the University of Osijek are active, when it comes to decision-making in managing the collections and the best solution practices. Methodology. The research was conducted by applying qualitative and quantitative methods. The quantitative data were collected by an online questionnaire available to the research participants via a link forwarded by e-mail. The participants in the research were the head librarians of the higher education libraries at the faculties, academies, and departments, constituencies of the University of Osijek. In the 2015 research there were 13, and in the 2019 research there were 15 participants. The qualitative data were collected by a semi-structured interview conducted in October 2020. Five head librarians from the higher education institution libraries and one employee in the Acquisition Services of the City and University Library of Osijek participated in the interview. Results. The results of the questionnaire were used for a discussion at a joint meeting of the head librarians of the higher education libraries of the University of Osijek, on the benefits of the research in terms of setting a matrix or a framework for a written acquisition policy and building of collections in higher education institutions libraries. The analysis results of the conducted research led to the conclusions that indicated a possibility of improving the quality of library collections through cooperation at both local and national levels. Originality / contribution. The paper contributes to the possibility of setting the criteria that can serve as the foundation for the organization and setting acquisition guidelines for library collections in all higher education institutions libraries, taking into account the differences between particular university constituencies and possible solutions to coordinate the acquisition policy of the University.
Format
Sprache(n)
Englisch
Identifikator(en)
ISSN: 0507-1925
ISSN: 1334-6938
DOI: 10.30754/vbh.63.1-2.783
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft