Autor(en)
Rupčić Kelam, Darija
Titel
Filozofija ljubavi – ljubav kao stvaralaštvo, sloboda u trajanju te izgradnja
Teil von
  • Filozofska istraživanja, 2021-03-16, Vol.41 (1), p.119-133
Links zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen
Namjera je i osnovna misao vodilja ukazati na fenomen ljubavi koji je, osobito iz današnje perspektive krajnje i posvemašnje komodifikacije ljudskih odnosa, postao neopravdano marginaliziran u suvremenom znanstvenom diskursu, uključujući i filozofiju. Ključni je dio rada naglasak na stvaralačkom potencijalu i revolucionarnoj snazi, te iz toga izranjajuće slobode kao bitnog momenta, koje u sebi nosi ljubav kao trajni korektiv i mogućnost izmjene i revolucioniranja postojećih odnosa i pojedinaca samih. Osnovne su teze rada o radikalnosti ljubavi, o ljubavi koja traje i ne iscrpljuje se u jednom susretu te o ljubavi koja trajno trijumfira pred izazovima koje joj postavljaju prostor, vrijeme i svijet u kojem je ‘uhvaćena u škripcu’, opkoljena i ugrožena suvremenim stanjem. Tragom rečenoga, osnovni je doprinos rada u smjeru obrane ljubavi te ponovnog pokretanja filozofske rasprave o njezinoj biti. Izložiti ljubav riziku i avanturi te suprotstaviti se sigurnosti i komforu prevladavajuće kulture komodifikacije svega postaje i obrana ljubavi kao beskompromisni filozofski zadatak par excellence. The intention and the guiding thought is to highlight the phenomenon of love because it unjustly became marginalised in the contemporary scientific discourse, including philosophy, especially from today’s perspective of the ultimate and complete commodification of human relations. The crucial part of the paper is the emphasis on the creative potential and revolutionary strength – and the emerging freedom as a vital moment – of the love as a permanent corrective and the possibility of changing and revolutionising existing relationships and individuals. The fundamental theses of the paper regarding the radicalism of love, the love that lasts and is not exhausted in one encounter, and the love that permanently triumphs before the challenges posed by space, time, and the world in which it finds itself ‘in a bind’, surrounded and endangered by the contemporary condition. That being said, the primary contribution of this paper is directed at defending love and restarting the philosophical debate regarding the essence of love. Exposing love to risk and adventure, and with it opposing the security and comfort of the prevailing culture of the commodification of everything becomes both its defence as an uncompromising philosophical task par excellence.
Format
Sprache(n)
Englisch
Identifikator(en)
ISSN: 0351-4706
ISSN: 1848-2309
DOI: 10.21464/fi41108
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur

Weiterführende Literatur

Empfehlungen zum selben Thema automatisch vorgeschlagen von bX
Die Universität der Informationsgesellschaft