Autor(en)
Wang, Guojun; Zhong guo ji suan ji xue hui; [u.a.]
Titel
The 9th International Conference for Young Computer Scientists, 2008 : ICYCS 2008 ; 18 - 21 Nov. 2008, Zhang Jia Jie, Hunan, China ; [including symposium/workshop papers] [Elektronische Ressource]
Ort / Verlag
Piscataway, NJ : IEEE
Erscheinungsjahr
2008
Links zum Volltext
Beschreibungen
Nebent.: Proceedings of the 9th International Conference for Young Computer Scientists
Format
Sprache(n)
Englisch
Identifikator(en)
ISBN: 9780769533988
ISBN: 9781424441983
OCLC-Nummer: 310114198
Links zum Inhalt
Schlagwörter
Systemstelle
Signatur
Die Universität der Informationsgesellschaft