Baiyun oder die Freundschaftsgesellschaft
World Literature Today, 1981, Vol.55 (4), p.671-671
1981
Link zum Volltext

Unindexed Back Matter
The Literary review (Teaneck), 1993, Vol.36 (4)
1993
Link zum Volltext